Bepalingen en voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemene voorwaarden

1.1. Www.tand­inst.nl is een Webshop en onderdeel van T­I , hierna te noemen T-
I,houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van Tandarts-
Medische Instrumenten, één en ander in de ruimste zin. Onder opdracht wordt

verstaan: iedere overeenkomst met T­I, onverschillig of deze daarbij op zich

neemt een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin.

Afwijking van deze algemene voorwaarden is voor T­I slechts bindend indien zij

deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd.

1.2. Deze webshop is in het geheel,inclusief tekst,inhoud ,lay­out en ontwerp

auteursrechtelijk beschermd. Andere websites mogen niet zonder toestemming van T-
I iets overnemen van deze website. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens

geschreven voor de T­I eigenaren en medewerkers van T­I.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij of opdrachtgever van

T­I wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden gelden voor

iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen T­I en een koper waarop T­I deze

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet

door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige

voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met T­I, voor de

uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten

3.1. Alle offertes van T­I zijn vrijblijvend en T­I behoudt zich uitdrukkelk het

recht voor om offertes in te trekken. Prijswijzigingen zijn te allen tijde

voorbehouden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt tot

stand wanneer T­I binnen 3 dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is

ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan begint of heeft

geleverd.

3.2.Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door T­I.

Door middel van bevestigingsmail wordt deze acceptatie bevestigd en voor beide

partijen bindend T­I is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde

voorwaarden aan de levering te verbinden.

3.3. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard,

heeft T­I het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding

te herroepen.

3.4. In offertes van T­I genoemde levertijden en andere voor door T­I te

verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief;

overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding

of ontbinding.

 

3.5.Door T­I opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd opuitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers­, verpakkings­,

afleverings­ kosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

3.6. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons totlevering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

3.7. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze ondergeschikten,vertegenwoordigers of tussenpersonen binden T­I niet dan, nadat en voorzover zij door T­I schriftelijk zijn bevestigd. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te

zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden T­I op geen enkele wijze vooreen latere overeenkomst.

3.8. De administratie van T­I en bezorgdienstgeldt behoudens tegenbewijs. Als bewijs van de door de klant aan T­I verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door T­I verrichte leveringen. T­I erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 4. levering en levertijd

4.1.Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn.

4.2.De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop dezebij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

4.3. Indien de opdrachtgever nochtans weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor ons voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.

4.4. Voor levering van Instrumenten , materialen en/of diensten geldt de prijs welke T­I ter zake van de opdracht in enige schriftelijke aanbieding of anderszins het laatst aan opdrachtgever heeft medegedeeld.

4.5. De door T­I opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen T­I is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

4.6. T­I hanteert een minimale levertijd van 1 dag en een maximale levertermijn van 30 dagen. Na 30 dagen heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

4.7. Bij niet tijdige levering dient de koper T­I derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en T­I een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen

alsnog na te komen.

4.8. De afleveringstijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

   wanneer alle formaliteiten zijn vervuld; wanneer alle voor de uitvoering van de bestelling noodzakelijk bescheiden, gegevens, in het bezit zijn van T­I ;

wanneer al hetgeen door T­I volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, is ontvangen.

4.9.Levering vindt altijd plaats onder voorbehoud dat er voldoende voorraad aanwezig is.

4.10. Het is T­I toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is T­I bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5. technische eisen

5.1. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zakenworden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 6. Gebreken, Incorrecte levering

6.1. De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoord aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het

afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e­mail naar

info@tand­inst.nl

binnen 3 dagen contact op te nemen. Aan de klant wordt dat gevraagd of hij/zij een nieuwe levering wil of dat hij/zij het geld terug wil

ontvangen. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen en orders gebruikt de klant het e­mail adres:

info@Tand­inst.nl .

T­I reageert binnen 3

werkdagen op iedere klacht of incorrecte levering.

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst

7.1. Een overeenkomst tussen T­I en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:indien na het sluiten van de overeenkomst aan T­I omstandigheden ter kennis komen die T­I goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien T­I de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is T­I bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van T­I schadevergoeding te vorderen.

7.2. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 8 werkdagen na de ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met T­I Online Shop te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

7.3. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (e­mail, brief of fax) aan T­I Online Shop te melden.

De klant dient het product na overleg met T­I Online Shop te sturen naar een door T­I Online Shop vastgelegde retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

7.4. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant te overeenkomst met T­I Online Shop ingevolgde het voorgaande in artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal T­I Online Shop deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat T­I Online Shop het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag kan nooit meer zijn dan de aankoopprijs of het totaal aan aankoopprijzen van de geretourneerde producten.

7.5. T­I Online Shop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.

7.6. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan T­I zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is T­I bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8. Garantie

8.1. T­I garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp,

materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.

Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricage fout vertoont heeft de koper

recht op herstel van de zaak. T­I kan er voor kiezen om de zaak te vervangen

indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging

indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De garantie geldt niet indien schade

het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van

instructies.

Artikel 9. Prijs/ prijsverhoging

9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:

in Euro exclusief BTW; op basis van de door T­I gehanteerde minimum hoeveelheden;

exclusief transportkosten; af magazijnfabriek.

9.2. Indien T­I met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is T­I niettemin

gerechtigd tot verhoging van de prijs indien T­I kan aantonen dat zich tussen het

moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken

ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene

omstandigheden.

9.3. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de koper het recht de

overeenkomst te ontbinden.

9.4. De verzendkosten (Nederland) voor pakketten tot 10 Kg bedragen

8.61(inclusief BTW). Voor pakketten tot 30 kg (Nederland) bedragen de

verzendkosten 12.95 (inclusief BTW). Voor zwaardere pakketten (Nederland) geld

een meervouw van de 30 kg pakketten.

9.5. Betaling vind standaard plaats door *Via iDEAL * betaling, mogelijk gevolgd

door meerdere opties zoals : “Vooraf overmaken”, “ Bank transfer)’’, “Paypal”

(via Credit Card),

Artikel 10. Kredietbeperking

10.1. Alle overige facturen dienen door de klant te worden betaald zonder korting

of compensatie binnen 14 werkdagen na factuurdatum. Indien de betalingstermijn

wordt overschreden is T­I Online Shop bovendien gerechtigd vanaf de vervaldatum

van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen,

waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. T­I

Online Shop zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen

en is alsdan gerechtigd 6.50 euro administratiekosten in rekening te brengen.

Als factuur wordt beschouwd de E­mail die de klant na het verzenden van zijn

bestelling per omgaande retour ontvangt.

10.2. Indien de klant ook na het versturen van de 2e herinnering niet, niet

volledig of niet voor de in de herinnering gestelde datum van betaling heeft

betaald, heeft T­I Online Shop het recht haar buitenrechtelijke (incasso)kosten

aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van

daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.

Artikel 11. Incassokosten

11.1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van

zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de

koper verschuldigd: over de eerste € 6.500,00 15% over het meerdere tot € 13.000,

00 10% over het meerdere tot € 32.500, 00 8% over het meerdere tot € 130.000,00

5% over het meerdere 3%.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. T­I is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

12.2.Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de

aansprakelijkheid als geregeld in artikel 8 van deze voorwaarden.

12.3. T­I kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar

opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.

12.4. T­I is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit

typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegeven en andere

tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer T­I tussentijds

hiervan op de hoogte is gesteld.

12.5. T­I is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend allergische

reacties naar aanleiding van het gebruik van T­I producten, zelfs niet wanneer T-
I tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast

hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van

buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop T­I geen invloed

kan uitoefenen, doch waardoor T­I niet in staat is haar verplichtingen na

te komen, werkstakingen in het bedrijf van T­I daaronder begrepen.

13.2. Tijdens overmacht worden de leverings­ en andere verplichtingen van T­I

opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de

verplichtingen door T­I niet mogelijk is en langer duurt dan 2 maanden zijn

beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat

geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.3. Indien T­I bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar

verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het

leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze

factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt

echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige

waarde heeft.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

14.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al het geen op

grond van enige overeenkomsten aan T­I verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico

met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van

handtekening voor ontvangst. T­I Online Shop draagt het risico tijdens het

transport.

Artikel 15 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

15.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die

rusten op de door T­I Online Shop geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te

respecteren.

15.2. T­I Online Shop garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen

inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden

en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van

derden gebaseerd op de stelling dat met een door T­I Online Shop geleverde zaak

inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 16. Persoonsgegevens

16.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in

een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering

van de bestelling van de klant.

16.2. Gegevens van de klant zullen door T­I Online Shop niet worden verkocht of

verhuurd aan derden.

Artikel 17. Diversen

17.1. Indien de klant aan T­I Online Shop schriftelijk opgave doet van een

bezorgadres, is T­I Online Shop gerechtigd aan dat alle bestellingen te

verzenden, tenzij de klant aan T­I Online Shop schriftelijk (e­mail, fax, brief)

opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te

worden gezonden.

17.2. Wanneer door T­I Online Shop gedurende korte of langere tijd al dan niet

stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet

haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De

klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van

deze voorwaarden door T­I Online Shop.

17.3. T­I Online Shop heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de

inhoud van de website T­I Online Shop te wijzigen.

17.4. T­I staat ingeschreven onder nummer 59850949 bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

18.1. Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan

is het Nederlandse Recht van toepassing. De bevoegde rechter te Den Haag zal een

eventueel geschil berechten tenzij T­I aan een andere bevoegde rechter de

voorkeur geeft.

Artikel 19. Toepasselijk recht

19.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en

overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze

voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.

Al onze producten zijn vervaardigd uit hoogwaardig chirurgisch­ of edelstaal,

uitzonderingen daar gelaten. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en

exclusief BTW.

T­I Fahrenheitstraat 209 2561 DT Den Haag

KVK: 59850949

Tel: 0031(0)708080269

BTW nr: NL 247099752

BANKGEGEVENS: BANK: Rabobank

Bank nummer: 151747784

Voor betalingen vanuit het buitenland

IBAN: NL40 RABO 0151747784

BIC: RABONL2U

VAT / belasting niet bij inbegrepen (hangt af van zone)